Leiebetingelser


Bestilling/bekreftelse
Leietakerens bestilling, enten den skjer skriftlig eller muntlig er bindende. Eventuelle endringer eller avbestillinger etter dette, må skje skriftlig,
og i hht. punkt om Avbestilling/Endringer.  All kommunikasjon skal fortrinnsvis skje per e-post.

Leieprisen
Leiepriser er oppgitt i NOK (Norske kroner) og dekker leie av feriestedet, utvask og vask av sengetøy/håndklær ved leieperiodens slutt.

Strøm og vann: Forbruk er ikke inkludert i prisen. Da aircondition drar svært mye strøm og strømmen er dyr oppfordres det til kun å bruke disse
når man selv oppholder seg i aktuelle rommene.
Målere leses av før og etter leieperioden og betales i ettertid.

Sengetøy og håndklær: Bruk av laken, dynetrekk, putetrekk samt håndklær inngår i leieprisen. Dersom det er ønskelig med skifte av sengetøy eller
vask av håndklær under leieoppholdet står det vaskemaskin til fri benyttelse i boden.
Vask av sengetøy/håndklær ved leieperiodens slutt er inkludert i sluttrengjøringen (se nedenfor).

Leietaker må selv besørge øvrige toalettartikler, rengjøringsmidler, toalett- og tørkepapir.

Obligatorisk sluttrengjøring inngår i leieprisen og inkluderer vask av sengetøy/håndklær.

Dersom det er ønskelig med rengjøring av huset under et lengre opphold, kan dette avtales ved å sende oss en mail. Dette koster 250,- NOK per gang.

Antall leietakere
Boenheten er utstyrt og beregnet for 8 deltakere. I tillegg ligger det 2 oppblåsbare madrasser på boden som kan benyttes hvis man ønsker å legge
barn på eget rom.
Barneseng/reiseseng og oppredning til små barn, må leietaker selv ta med.

Betaling
Ved bestilling innbetales 50% av leiesummen inkl. depositum (3.000,-) senest 1 uke etter bestilling.
Senest 1 uke før ankomst betales de siste 50% av leiesummen og depositum.

Depositum med fratrekk for kostnaden av forbrukt strøm og vann tilbakebetales så snart vår stedlige representant har funnet boligen i orden etter avreise.

Avbestilling og endringer
Ved avbestilling og endringer frem til 8 uker før ankomst krediteres 60% av leiesummen. Ved avbestilling frem til 6 uker før ankomst krediteres 50%
av leiesummen. Etter denne fristen refunderes dessverre ingenting, kun depositumet. Dette såfremt det ikke melder seg andre leietakere som kan
«ta over» hele eller deler av tidsperioden som var avtalt.

Leietaker kan avbestille eller endre sitt opphold senest 8 uker før ankomst. Alle avbestillinger og endringer må skje skriftlig via e-post, hvor eventuelt
kontoopplysninger må fremkomme. Endringer i datoer mv. etterkommes så langt det er mulig mtp. øvrige reservasjoner.

Senere ankomst eller tidligere avreise enn avtalt, eller om feriestedet ikke skulle bli tatt i bruk, vil ikke være berettiget til reduksjon av leieprisen. 

Betalingsmåte
Betaling til konto i norsk bank.

Depositum
Det vil bli fakturert et depositum på NOK 3 000,-. Dette som en sikkerhet for evt., erstatning av nøkler og brekkasje.

Dersom feriehuset tilbakeleveres ordentlig ryddet og i skadefri stand, blir depositumet tilbakebetalt pr. bank så snart vår representant på stedet har
godkjent boligen ved avreise. Utleier forbeholder seg retten til å etterfakturere eventuelle krav utover depositumets størrelse, dersom det er påkrevd. 

Mangler ved utleieobjektet
Dersom det oppdages skade eller mangler ved ankomst til feriestedet, må det snarest og senest 24 timer etter ankomst meldes fra på e-post til utleier
eller til vår stedlige representant.  Leietaker må ikke selv utbedre noen form for mangler, uten at dette er avtalt med utleier. Bruksanvisninger som finnes
i huset til forskjellige installasjoner, må følges. Dersom ovennevnte ikke følges, taper leietaker sitt eventuelle erstatningskrav. 

Utleier har rett til, innen rimelig frist å rette/utbedre feil og mangler. Dersom leietaker reiser fra feriestedet uten å ha underrettet utleier, eller ikke gir
utleier anledning til å utbedre eventuelle feil, kan vi ikke pålegges noen erstatnings- eller tilbakebetalings ansvar. Eventuelt krav om erstatning må
dokumenteres skriftlig, og om mulig med bilder. Krav om tilbakebetaling kan ikke overstige den totale leiesummen. 

Ankomst og Avreise
Leieperioden starter kl. 08.00 ankomstdag og slutter kl. 17.00 avreisedag på ukedager (på lørdag må inn-/utsjekk skje mellom kl 08,00-12,00), dersom
det ikke
gis annen informasjon. Dersom ankomst ikke vil skje på leieperiodens første dag, eller ved sen ankomst, må dette avtales spesielt med utleier. 

Dersom huset er rengjort og klart før kl 08:00 på ankomstdagen kan tidligere overtakelse avtales. Likeledes kan senere utsjekking avtales dersom det lar
seg praktisk gjennomføre mtp. vask og klargjøring av huset for nye leietakere. Så fremt tidlig ankomst og/eller sen utsjekk lar seg praktisk gjennomføre,
vil dette medføre ekstra kostnad på kr 200,- for leietaker.

Det er i utgangspunktet ikke mulig med inn-/utsjekk mellom kl 22,00 og kl 06,00.
I nødstilfeller kan det være mulig hvis stedansvarlig har en tilgjengelig representant.
Dette vil å så fall koste kr 1.000,-

Veibeskrivelse/Nøkkelinformasjon
Når hele leiesummen er registrert innbetalt hos utleier vil vi oversende detaljert veibeskrivelse og nøkkelinformasjon og andre relevante opplysninger.

Sluttrengjøring
Leietaker er forpliktet til å forlate feriehuset i grundig oppryddet stand. Obligatorisk sluttrengjøring betales ved bestilling. Selv om denne tjenesten
benyttes, skal likevel huset være ryddet, søppel fjernet og oppvasken tatt og ryddet bort. Ved eventuell manglende sluttrengjøring vil leietaker bli belastet
for merkostnader dette medfører.

Fremleie
Fremleie er ikke tillatt.

Røyking
Det er IKKE tillatt å røyke i boligen. Ved røyking utendørs skal alle dører til huset være lukket.
Sneiper og aske etter røyking skal kastes på forsvarlig måte, men ikke tas med inn i huset.

Kjæledyr
Det er ikke tillatt med kjæledyr i boligen

Force Majeure
Utleier hefter ikke for leieforhold eller endringer i disse i tilfelle naturkatastrofe, epidemiske sykdommer, grensesperringer, problemer med
flytrafikk, politisk uro, eller annen form for force majeure.